قسمت 5 (دری) Rukhsar Samimi (رخسار صمیمی) Episode 5 (Dari) Rukhsar Samimi

Rukhsar Samimi,  یک دانشجو در دانشگاه آسیایی زنان (AUW)، اهمیت و قدرت حمایت خانواده برای درک پتانسیل خود و قدرت مردسالاری برای بازدارندگی از دنبال کردن رویاهای خود را به اشتراک می‌گذارد. پیام او برای سایر زنان و دختران مبنی بر اینکه آنها حق تحصیل دارند و باید برای دفاع از حقوق خود بایستند. اگر به تلاش برای رسیدن به رویاهای خود ادامه دهند، روزی آنها را درک خواهند کرد. در کلمات او الهام و تشویق پیدا کنید.

Episode 5 (Dari) Rukhsar Samimi

Rukhsar Samimi, a student at the Asian University for Women (AUW), shares the importance and power of family support to realize one’s potential and the power of patriarchy to deter one from following one’s dreams. Her message for other women and girls that they have the right to be educated and should stand up for their rights. If they continue to push for

Post new comment