قسمت 4 (دری) داکتر. Mohammad Sediq Hazratzai Episode 4 (Dari)

(محمد صدیق حضرت زی )(mohammad (sidinq hazratzai

داکتر طب میباشند همچنان در بخش کمک با مهاجرین افغان نیز همکاری دارند و در حال حاضر  در پوهنتون دیفس (University of Davis) بخش صحت روان در مهاجرین را نیز در حال تدریس میباشند 

بحث برنامه امروزی ما در باره صحت روان در مهاجرین است که خیلی موضوعات مهم را مهمان ما مطرح کردن از جمله نظر خودرا در مورد چالش هایی صحت روانی مهاجرین و اینکه چگونه منابع دریافت نمود  و ایجاد انعطاف پذیری ارائه میدارد. برای یک بحث جالب با ما بپیوندید.

و تا پایان برنامه مارا تنها نگذارید

Post new comment